keskiviikko 11. joulukuuta 2013

VALTUUSTOALOITE LÄHIRUOAN LISÄÄMISEKSI KUNNAN RUOKAHANKINNOISSA


Marraskuussa valtuusto käsitteli lautakunnan vastauksen Saaren koulun ruokahuoltoa koskevaan kyselyyn. Lautakunnan tehtävänä oli selvittää eri vaihtoehtoja ruokahuollon hankkimiseksi. Vastaus on kuitenkin lähinnä sen perustelua, miksi nykyinen käytäntö on ainoa mahdollinen. Ruokahuollon kilpailutuksesta todetaan, että
Tilaaja määrittää tarjoajan kelpoisuusvaatimukset tarjouspyyntöä laatiessaan.

Kelpoisuusvaatimukset voivat liittyä taloudelliseen, tekniseen ja ammatilliseen osaamiseen, sekä muihin hankkijan valitsemiin vaatimuksiin.

Hankinnan kriteereissä voidaan siis painottaa esim. kokonaistaloudellisuutta.

Hallituksen lähiruokaohjelma julkaistiin toukokuussa 2013. Se on periaatepäätös, joka sitoo eri hallinnonaloja ja sen tähtäimenä on lisätä lähiruoan käyttöä esim. oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Lähiruoan käytöstä on olemassa kokemuksia useasta kunnasta, ja esim. Kuntaliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa asiasta.

Tällä valtuustoaloitteella Kristillisdemokraatit haluavat velvoittaa kunnan ruokahankinnoista vastaavia tahoja selvittämään, miten tulevissa ruokahuoltoa koskevissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa voitaisiin ottaa huomioon lähiruoan käytön lisääminen. Tähän liittyen tulisi selvittää ainakin seuraavat seikat:
Voidaanko kilpailutuksissa sallia osatarjousten tekeminen?

Millaisia ehtoja tarjouksille voidaan asettaa? (Esim. että leivät tulee toimittaa tietyn ajan kuluessa paistamisesta, perunat tulee toimittaa kuorittuina vedessä ilman lisäaineita jne.)

Lähi- ja luomuruokaviikkojen järjestäminen. Teemaviikkojen hankinnat on mahdollista kilpailuttaa erikseen.

9.12.2013

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Soili Norro
20 muuta allekirjoittanutta

maanantai 9. joulukuuta 2013

Tunnelmia valtuuston talousarviokokouksen jälkeen

Mäntsälän talousarviokokous kesti n. neljä ja puoli tuntia. Pitkä rupeama jonka kuluessa äänestimme niin monta kertaa että oli oltava tarkkana pysyäkseen väsyneenä kärryillä mistä ehdotuksesta oikeastaan oltiinkaan äänestämässä. Loppujen lopuksi kunnanhallituksen pohjaesitys hyväksyttiin lähes sellaisenaan. Yhteensä 13 000 euron lisämäärärahat koostuivat käsityökeskuksen 9 000 euron ja MLL:n lastenhoitajapalvelun 4 000 euron lisäyksistä.

Perusturvan osalta olimme joutuneet tekemään jo lautakunnassa monia karsintoja alkuperäisiin toimialojen tarpeisiin perustuviin esityksiin. Viime viikolla julkaistu maan hallituksen rakennepaketti edellyttää että vanhusten hoidossa siirrytään entistä enemmän kotihoidon suuntaan. Tuetaan kotona asumista ja viedään palvelut kotiin niin pitkään kuin se on asiakkaan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta perusteltua. Yritimme valtuustossa saada lisämäärärahaa juuri tähän kotihoidon vahvistamiseen. Mäntsälän puolesta -ryhmän Kari Peussa ehdotti koneellisen lääkeannosjakelun aloittamista ja minä puolestani uuden lähihoitajan vakansssin perustamista kotihoitoon. Kumpikin ehdotuksista kaatui äänestyksessä.

Erityisen iloinen olen kuitenkin siitä, että jo karsintalistalla ollut lapsiperheiden kodinhoitajan toimi saatiin aikanaan lautakunnassa yksimielisesti palautettua talousarvioon. Kyseessä on ennaltaehkäisevä palvelu, jossa lapsiperheillä on mahdollisuus saada neuvolan terveydenhoitajan lähetteellä muutama maksuton kodinhoitajan käynti. Palvelua tarjotaan perheille, joissa erityisen elämäntilanteen takia on kriisin vaara. Kodinhoitajan tuella on mahdollisuus selvitä pahimman yli ja löytää samalla keinoja elämän hallinnan lisäämiseen. Juuri tällaiseen ennaltaehkäisevää toimintaan on tärkeää panostaa kaikilla toimialoilla tulevaisuudessa.

Ensimmäinen valtuustovuosi on nyt takana. Paljon on ollut opittavaa ja uskoisin aika paljon oppineenikin. Keskiviikkona on vielä lautakunnan kokous. Sen jälkeen on aika hengähtää ennen tammikuun kuntaliitosselvityksen väliraportin arvioimista.

VALTUUSTO 9.12.2013 RYHMÄPUHEENVUORO / Kristillisdemokraatit 
Vuoden 2014 talousarvion laatiminen ei ole ollut helppo tehtävä. Valtionosuusjärjestelmän uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja kuntauudistus ovat edelleen hahmottumattomia, eikä niiden vaikutuksia ole mahdollista luotettavasti arvioida tässä vaiheessa. Talouskasvu jatkuu hitaana, ja vaikka talousnäkymien ennustetaan hieman paranevan ensi vuonna, veropohja kasvaa hitaasti.

Mäntsälän kunnan vuoden 2013 tase on vielä ylijäämäinen. Ilman holding-yhtiöjärjestelyn siirtymistä seuraavalle vuodelle vuoden 2014 tilikauden tulos tulisi kuitenkin olemaan alijäämäinen, sillä ensi vuoden katteen arvioidaan ilman sitä jäävän miinukselle. Jo vuoden 2012 tilinpäätöksessä täyttyi ns. kriisikuntamittareista suhteellinen velkaantuneisuus, joka nousi 57,9 prosenttiin.

Velkaantumiskehityksen katkaisemiseksi tai ainakin hidastamiseksi on ollut välttämätöntä laatia maltillinen talousarvio. 2,5 %:n raami antoi niukasti liikkumavaraa. Nykyinen palvelutaso on kuitenkin pystytty säilyttämään olosuhteisiin nähden tyydyttävästi. Myöskään henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia ei ole tarkoitus tehdä tulevan budjettivuoden aikana. Tiukka taloudellinen tilanne ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat kuitenkin omiaan lisäämään henkistä kuormitusta. Tästä syystä henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Uutta yritystoimintaa on houkuteltava kuntaan lisää. Tänne viime aikoina perustetut yritykset ovat hyvä esimerkki siitä, että Mäntsälällä on aitoa kilpailuetua mm. loistavan sijaintinsa takia. Uusien investointien osalta on hyvä selvittää erilaisia malleja kuten elinkaarimalli ja leasing.

Jatkossa tulee olemaan yhä vain tärkeämpää tuottaa palvelut oikea-aikaisesti, tuloksellisesti ja ennaltaehkäisevästi. Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostamista. Vahvistamalla matalan kynnyksen palveluita voidaan välttää raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarve. Tästä hyvänä esimerkkinä talousarvioon sisältyvä lapsiperheiden kodinhoitajan toimi. Tukemalla lapsiperheiden jaksamista kriittisissä elämänvaiheissa voidaan katkaista tilanteen kriisiytyminen ja ehkäistä pitemmän palveluntarpeen muodostuminen.  Myös ikäihmisten palveluissa tulee jo hallituksen rakennepaketin sisältämien linjaustenkin mukaan panostaa kotihoidon tukemiseen ja resursointiin entistä enemmän.

Kaiken kaikkiaan kunnan menojen harkitsematon kasvattaminen tässä taloudellisessa tilanteessa olisi vastuutonta ja huonoa taloudenhoitoa. Tarvitsemme nyt tarkkaa harkintaa ja yhteisvastuullisuutta.