torstai 20. helmikuuta 2014

Avioliitto on tasa-arvoinen

Tahdon 2013 kansalaisliike pitää kymmenen vuotta sitten säädettyä parisuhdelakia ihmisoikeuksia loukkaavana. Miksi vuonna 2002 kiivaasti tasa-arvon nimissä ajettu parisuhdelaki on kymmenessä vuodessa muuttunut epätasa-arvoiseksi? Miksi se silloin ylipäätään säädettiin? Suomen nykyinen avioliittolaki määrittelee avioliiton samoin kuin se on määritelty vuosituhansien ajan maailman kaikissa kulttuureissa. Avioliiton tarkoitus on ollut suojella lainsäädännön avulla sitä ainoata suhdetta, jolla on biologiset edellytykset suvunjatkamiseen. Juuri tästä syystä sillä on instituution asema. Kaikkia muita ihmisten välisiä suhteita voidaan säädellä muilla voimassaolevilla laeilla ja asetuksilla, sikäli kuin se on tarpeen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukaan Suomen nykyinen avioliittokäytäntö ei syrji ketään, koska rekisteröity parisuhde antaa lähes samat oikeudet kuin avioliitto. Poikkeuksina tästä ovat, ettei sukunimi vaihdu pelkällä ilmoituksella ja ettei perheen ulkopuolinen
adoptio ole mahdollinen. Perheen ulkopuolinen adoptio on iso periaatteellinen kysymys, jota punnittaessa on tärkeintä ottaa huomioon lapsen etu. Vaikka lapset sopeutuvat monenlaisiin kasvuympäristöihin, tulee lähtökohtana olla biologisesti luonnollisin vanhemmuuden malli, kun kyse on adoptiota koskevasta lainsäädännöstä. Tätä tukevat myös lukuisien asiantuntijoiden havainnot sekä isän että äidin tärkeydestä lapsen psyykkiselle kehitykselle.

Mikäli avioliittolakia muutetaan kansalaisaloitteen esittämällä tavalla, nousee väistämättä esiin myös huoli siitä, säilyykö toisin ajattelevilla oikeus ilmaista mielipiteensä ja myös toimia sen mukaan. Tähänastisessa keskustelussa on perinteistä avioliittonäkemystä puolustaneet kannanotot leimattu milloin taantumuksellisiksi, milloin vihapuheeksi. Saako nykymuotoista avioliittoa enää mahdollisen lainmuutoksen jälkeen lainkaan julkisesti puolustaa? Vaikka kirkolla säilyisikin oikeus olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja, tuleeko sama omantunnonvapaus koskemaan myös niitä valtion virkamiehiä, jotka eivät vakaumuksensa tähden ole halukkaita suorittamaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä?