tiistai 30. lokakuuta 2012

Vaalien jälkeen

Aivan ensiksi haluan kiittää jokaista KD:tä äänestänyttä. Jokainen ääni on tärkeä lopputuloksen kannalta. Kiitos myös mahtavalle ehdokastiimillemme sekä tukijoukoille: munkinpaistajille, esitteiden jakajille, Markolle kotisivujen ylläpidosta sekä kaikille tukensa tavalla tai toisella julkituoneille! Erityisen hienoa oli saada sisäministeri Päivi Räsänen toritapahtumamme vieraaksi! Hänen työtään arvostetaan yli puoluerajojen.

Vaikka valtakunnallisesti KD menetti muiden puolueiden tavoin kannattajiaan lähinnä Perussuomalaisille, Mäntsälässä voimme puhua suorastaan vaalivoitosta. Tuplasimme äänimäärämme viime kunnallisvaaleista ja saimme yhden valtuutetun sekä kaksi varavaltuutetun paikkaa. Vaaleihin kannatti lähteä omalla listalla jo pelkästään sen näkyvyyden takia, mitä oman kampanjan ansiosta saimme. KD on nyt profiloitunut selkeästi omana joukkonaan ja omalla ohjelmallaan.

Vaalien osalta huolestuttavin seikka oli ja on tietysti tavattoman alhainen äänestysprosentti. Kuntavaaleissa on nimenomaan kyse lähidemokratiasta, niistä asioista jotka koskettavat ihan jokaisen arkipäivää. Onko todella niin, ettei lähes joka toista kiinnosta, ketkä päättävät päiväkotien ja koulujen rakentamisesta, terveyspalvelujen järjestämisestä, teiden kunnossapidosta, vanhusten hoivapaikkojen turvaamisesta - esimerkkejä voisi luetella loputtomiin? Vai onko niin, että asukkaat kokevat että asiat joko hoituvat tai eivät hoidu riippumatta siitä, kuka niistä päättää? Näinhän tietysti toisaalta onkin. Puoluetaustasta riippumatta kaikki valtuutetut ovat toki yhteisellä asialla kunnan asioiden hoitamiseksi parhaalla tavalla. Painotukset kuitenkin eroavat vahvastikin tietyissä asioissa. KD:n valtuutettuna haluan vaikuttaa omalta osaltani siihen, että tärkeimmät lähipalvelut säilyvät lähellä tarvitsijoita ja siihen, että heikoimpien, erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten asiat ovat kunnossa.

Näissä vaaleissa KD:n menestykseen vaikutti ennen kaikkea se, että teimme kampanjan yhdessä, vahvana tiiminä. Tekijöitä kaipaamme jatkossa lisää. Jos olet hiukankaan kiinnostunut toimimaan yhdessä paikkakuntamme parhaaksi kristillisten arvojen pohjalta, ota rohkeasti yhteyttä! Yhteystiedot löytyvät esim. kotisivuiltamme www.kd.fi/mantsala

perjantai 26. lokakuuta 2012

Arvot ohjaavat tavoitteita


Kristillisdemokraattien kolme tärkeintä tavoitetta kuntavaaleissa ovat perheiden tukeminen, laadukkaitten terveys- ja vanhuspalveluiden takaaminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Perheiden kasvatustyötä on tuettava järjestämällä lapsiperheille tarvittaessa kunnallista kotiapua. Neuvolapalveluiden ja kouluterveydenhuollon ansiosta avun tarve havaitaan varhaisessa vaiheessa. Riittävin tukitoimin ongelmien kasaantuminen ja paheneminen voidaan estää.

Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa on myös syytä tukea. Uimahallin saaminen Mäntsälään edistäisi lasten ja nuorten tasavertaista mahdollisuutta liikkumiseen. Emme suinkaan vastusta uimahallin rakentamista, sen rakentamisen ja ylläpidon rahoittamiseen on vain etsittävä realistisia vaihtoehtoja.

Tasokkaan terveydenhuollon on oltava jokaisen ulottuvilla varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Tarkoituksenmukaisuus ja potilaskeskeisyys ovat tärkeitä arvioitaessa eri hoitomuotoja. Vanhustenhuollossa kotihoito tai ostopalvelut pieniltä hoitoyrityksiltä vähentävät julkisen palvelun painetta. Siksi myös niitä on tuettava ja kehitettävä. Erityisen tärkeää syrjäytymisen ennaltaehkäisyä on tarjota matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Tästä hienona esimerkkinä on tänä syksynä aloittanut nuorten palvelupiste.

Haluamme myös luoda tilaa kansalaistoiminnalle ja sitä kautta yhteisöllisyydelle kansalaisjärjestöjen, harrastekerhojen, asukasyhteisöjen, seurakuntien ja kunnan välisellä kumppanuuudella. Kyse ei ole siitä, että sysättäisiin säästöjen toivossa kunnan velvoitteita ns. kolmannen sektorin harteille, vaan vastavuoroisesta, kuntalaisia osallistavasta toiminnasta.

Usein kysytään, miksi pitäisi äänestää juuri tiettyä puoluetta. Kristillisdemokraattien ajattelussa ihmisarvo on aina markkina-arvoa tärkeämpi. Siksi teemme arvoistasi politiikkaa.

Lähipalvelujen säilyttäminen KD:n tavoitteena

Torstai-iltana kokoonnuimme pienellä joukolla kuulemaan terveisiä hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä. Sote-työryhmän jäsen Harry Yltävä (vas.) ja kansanedustaja Jouko Jääskeläinen (kd) alustivat aiheesta ja sitä seuranneessa keskustelussa sivuttiin monia muitakin kuntalaisten kannalta tärkeitä asioita.

Sote-uudistusta valmistelevassa ministerityöryhmän jäsen, sisäministeri Päivi Räsänen kirjoittaa uudistuksesta kuntavaaliehdokkaille lähettämässään sähköpostissa seuraavaa:

Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Haluan kertoa sinulle, että olemme ajamassa sosiaali- ja terveyspalvelulakiin kirjausta oikeudesta lähipalveluihin: neuvolapalveluihin, kouluihin, terveyskeskuspalveluihin ja vanhuspalveluihin. Näiden tulisi olla saatavissa ihan läheltä. Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut tulee järjestää yksilön tarpeet huomioiden vaikuttavina ja kattavina lähipalveluina, joihin oikeus tulee turvata lailla. Kuntalaisten kannalta tärkeää on nimenomaan koulujen, lääkärin tai neuvoloiden läheisyys. Kristillisdemokraateista sosiaali- ja terveysuudistus sekä sen kanssa yhtä jalkaa kulkeva kuntauudistus ovat alueellisia tasa-arvokysymyksiä.

tiistai 23. lokakuuta 2012

Kristillisdemokraatit eivät ole lomautusten kannallaMäntsälä-lehden vaalikonetta kommentoidessaan (Mäntsälä-lehti maanantai 22.10.2012) toimittaja toteaa kristillisdemokraattien suhtautuvan kokonaisuutena kaikista ryhmistä myönteisimmin opettajien lomautuksiin. Hän jättää kuitenkin mainitsematta että yksi ehdokkaista on ehdottomasti  lomautuksia ja irtisanomisia vastaan. Koska olen tuo ehdokas ja koska jostain syystä vaalikoneesta on pudonnut sinne alunperin kirjaamani perustelu kannalleni tuon sen nyt tässä esiin.

Perusteluni kantaani oli: ”Kunta ei voi huolehtia velvollisuudestaan opetuksen järjestäjänä, jos opettajia lomautetaan. Oppilaiden oikeus opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön ei toteudu. Lomautusten ja irtisanomisten laskuja maksetaan vuosien päästä.”

Kysymys kunnan työntekijöiden lomautuksista ei ole teoreettinen. Samassa lehdessä julkaistua budjettiesitystään  kommentoidessaan kunnanjohtaja esittää että kaavailtu yhden prosentin säästö palkkakuluissa toteutuu vapaaehtoisin järjestelyin kuten palkattomin virkavapain. Entä ellei toteudukaan? Muutama vuosi sitten kunnan työntekijöille tarjottiin myös mahdollisuutta ottaa palkatonta virkavapaata. Ne jotka kieltäytyivät lomautettiin.

Kunta työnantajana on siitä erikoinen, että suurin osa kunnan työntekijöistä vastaa asukkaiden kannalta välttämättömien palvelujen tuottamisesta. Päivähoito, terveydenhoito, neuvolapalvelut ja koululaitos ovat näitä palveluja. Ei ole kyse pelkästään työntekijään kohdistuvasta tulonmenetyksestä vaan ennen kaikkea siitä, että kuntalaisille lain mukaan kuuluvia palveluja ei pystytä tuottamaan vajaalla työntekijämäärällä.

Opettajana olen tietysti huolissani koulutukseen kohdistuvista säästöistä. Vastustan kuitenkin yhtä paljon muita peruspalveluita tuottavien yksiköiden työntekijöiden lomautuksia ja muita niihin kohdistuvia säästöjä. Päiväkodeissa ei voida taata lasten turvallisuutta vajaalla miehityksellä. Terveyskeskuksen henkilökuntaa lomauttamalla saadaan aikaan yhä piteneviä potilasjonoja. Mielenterveyspalveluissa säästämällä lisätään niiden pahoinvointia, joilla elämänhallinta on jo valmiiksi vaikeaa.

Vaalikonevastauksia analysoitaessa pelkkien vastausprosenttien perusteella voi ehdokkaiden mielipiteistä saada vääristyneen kuvan. Esimerkiksi vaalikoneessa opettajien lomautuksia ”kannattaneen” KD:n ehdokkaan perustelusta käy selvästi ilmi ettei hänkään mielellään opettajia lomauttaisi: ” Tämä on ehdottomasti viho viimeinen vaihtoehto. Ensin pitää käydä läpi kaikki muut mahdolliset säästökohteet. Säästäminen lasten koulunkäynnissä on lyhytnäköistä ja ongelmat näkyvät vuosien kuluttua mm. opimisvaikeuksina, syrjäytymiskierteenä ym.” Kannattaa siis tutustua ehdokkaiden ajatuksiin syvemmin ennen äänestyspäätöksen tekemistä.

Tämä kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Mäntsälä-lehden Vaalikynä-palstalla perjantaina 26.10.2012

torstai 18. lokakuuta 2012

KD:n kolme tärkeintä tavoitetta kuntavaaleissa

Kristillisdemokraattien kolme tärkeintä vaalitavoitetta kuntavaaleissa ovat:

1. Pidämme perheiden puolta. Perheissä luodaan kunnan tulevaisuus. Perheiden on saatava kasvatus- ja hoivatyöhön riittävästi tukea, lähtien kunnallisesta kotiavusta, kotihoidontuesta, päivähoidosta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta ja lastensuojelusta.

2. Edistämme laadukkaitten terveys- ja vanhuspalveluiden saatavuutta, erityisenä painopisteenä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy vaati lisäpanostusta.

3. Luomme tilaa yhteisöllisyydelle, kansalaistoiminnalle ja lähimmäisyydelle kansalaisjärjestöjen, harrastekerhojen, asukasyhteisöjen, seurakuntien ja kunnan välisellä kumppanuudella.

lauantai 13. lokakuuta 2012


Mäntsälä-lisä lasten parhaaksi


 

Mäntsälä tekee tärkeän satsauksen pienten lasten ja lapsiperheiden parhaaksi, jos valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan ehdottaman kuntalisän. Toistaiseksi lisää maksettaisiin alle kaksivuotiaista lapsista 140 euroa kuukaudessa sekä alle esiopetusikäisistä sisaruksista 50 euroa kuukaudessa. Lautakunta esittää harkittavaksi, että tuki laajennettaisiin myöhemmin koskemaan alle 3-vuotiaita lapsia.

Lasten varhaiseen kehitykseen paneutunut psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen  on useassa yhteydessä muistuttanut, että alle 3-vuotiaan lapsen kehityksen kannalta on parasta, että lapsella on vain muutamia, pysyviä hoitokontakteja. Hän on myös tuonut esiin huolensa siitä, miten pienet lapset stressaantuvat isoissa päiväkotiryhmissä. Kotihoidossa pienellä lapsella on ihanteelliset olosuhteet: pysyvä hoitosuhde aikuiseen ja pieni, sisaruksista koostuva ryhmä.

Kotihoidontuen kuntalisä ei yleensä kannusta kunnallisen päivähoidon piirissä jo olevia perheitä jättäytymään kotiin lapsia hoitamaan. On myös katsottu, että se vähentää pienten lasten äitien työllisyyttä ja on siksi kunnille epäedullinen verotulojen menetyksenä. Ilmeisesti näistä syistä perusturvalautakunta rajaa kuntalisän maksamisen niihin perheisiin, joissa vanhempi jää kotiin pysyvästä työ- tai opiskelupaikasta. Rajaus on taloudellisesti katsoen ymmärrettävä, mutta asettaa eriarvoiseen asemaan ne perheet, joissa toinen vanhemmista on pysyvästi kotona.

Kotihoidon tukeminen on yksi kristillisdemokraattien kärkitavoitteista. Hyvinvointia ja turvallisuutta luodaan ihmisten välisissä suhteissa ja ennen muuta perheissä. Kotihoidontuki antaa vanhempainrahakauden jälkeen perheille vaihtoehdon työelämään siirtymistä harkittaessa. Jokainen väsynyttä lasta tai lapsikatrasta aamupimeällä päiväkotiin luotsannut vanhempi tietää, mitä se käytännössä merkitsee. Lasten ja perheiden hyvinvointiin tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin hyvinvointina vuosienkin päästä.

 

Soili Norro (KD)
Tämä kirjoitus on julkaistu Mäntsälä-lehden Vaalikynä-palstalla 5.10.2012